قبل و بعد از عمل

در زیر تصاویر برخی از عمل های زیبایی پلک دکتر مکاتب را مشاهده می فرمایید.